Szkoła języka angielskiego dla dzieci Kielce
     
   

Angielski dla dzieci z klas IV-VI (10-12 lat)

Drodzy Rodzice,

Opracowując program nauczania języka angielskiego w tej grupie wielowej mieliśmy na uwadze podstawowe założenia podstawy programowej dla klas IV-VI. Jej autorzy podkreślają, iż  nadrzędnym celem nauczania języka obcego na drugim etapie edukacyjnym jest rozwój skutecznego komunikowania się w mowie i piśmie. Wiąże się to, z kolei, z przyswojeniem podstawowych środków językowych (leksyki, gramatyki, wymowy) po to, by osiągać różne cele komunikacyjne: rozumienia, tworzenia, reagowania na i przetwarzania wypowiedzi.

Jak Państwo zdążyliście zauważyć, podstawa programowa stanowi istotny wyznacznik dla funkcjonowania oferowanych przez nas szkoleń. Jednak cały czas pamiętamy o innych niezwykle istotnych uwarunkowaniach mających znaczący wpływ na jakość i efektywność doskonalenia językowego  dzieci w klasach IV-VI. Należą do nich:

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNE I EDUKACYJNE
Zakończenie etapu nauczania wczesnoszkolnego i przejście do klasy IV to nowy etap w życiu dziecka. Ulegają zmianie jego rola i zadania, zmienia się codzienny rozkład zajęć, pojawiają się nowe przedmioty oraz nowi nauczyciele. Bycie uczniem klas starszych oznacza więc zwiększone wymagania i oczekiwania ze strony rodziców i nauczycieli.

UWARUNKOWANIA PSYCHOFIZYCZNE
Nie wolno nam zapomnieć, że dzieci w tym wieku znacznie różnią się między sobą pod względem zarówno rozwoju intelektualnego i fizycznego, jak również dojrzałości emocjonalnej i społecznej. Zależy nam na tym, aby rozpoznać te różnice, a następnie tak zorganizować proces nauczania, aby każde dziecko mogło rozwijać się w tempie i stopniu określonym przez jego indywidualne możliwości. Mając świadomość znaczenia rozwoju psycho – fizycznego dziecka w procesie uczenia się, przywiązujemy dużą uwagę do tego, aby nasi lektorzy stanowili wykwalifikowaną kadrę przygotowaną do pracy z dziećmi w klasach 4-6.

ZAŁOŻENIAMI METODYCZNYMI OFEROWANEGO PRZEZ NAS KURSU JEST:

english dobranie słuchaczy danej grupy tak, aby wszystkie dzieci miały ten sam zakres wiedzy językowej – wówczas nasza praca ma sens;

english nacisk na skuteczną komunikację i funkcjonalny charakter języka, bazujące na rzeczywistym kontekście komunikacyjnym;

english zgodność naszego programu z nową podstawą programową;

english motywowanie ucznia do nauki poprze wykorzystanie różnorodnych form i metod pracy;

english prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody projektowej, czyli uczenia się przez działanie. Nasi słuchacze, wykonując małe projekty, mają możliwość kształcenia wszystkich kompetencji językowych przy jednoczesnym rozwijaniu własnych zainteresowań i umiejętności.